Trusov, Petr Valentinovich, Пермский национальный исследовательский политехнический университет

Issue Section Title Abstract File
No 4 (2013) ARTICLES MODEL' DLYa OPISANIYa UPRUGOVYaZKOPLASTIChESKOGO DEFORMIROVANIYa GPU-KRISTALLOV: NESIMMETRIChNYE MERY NAPRYaZhENNO-DEFORMIROVANNOGO SOSTOYaNIYa, ZAKONY UPROChNENIYa Abstract PDF
(Rus)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies